International Top Full Contact tag:http://www.itfcsport.ir 2020-07-06T01:10:06+01:00 mihanblog.com اعطای نمایندگی 2020-07-05T17:32:36+01:00 2020-07-05T17:32:36+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/144 کمیته روابط عمومی
]]>
وبسایت جدید 2020-06-28T07:55:15+01:00 2020-06-28T07:55:15+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/143 کمیته روابط عمومی بـه اطــلاع کلـیه مربیان ، داوران ، هنرجویان و اعـضاء سـازمان ITFC مـی رساند کـه می توانند از طریق سایت جدید  بـه آخرین اخبار ، اطلاعات ، دوره ها ، آموزش های سازمان ITFC  دسترسی داشته باشند.
بـه اطــلاع کلـیه مربیان ، داوران ، هنرجویان و اعـضاء سـازمان ITFC مـی رساند
 کـه می توانند از طریق سایت جدید  بـه آخرین اخبار ، اطلاعات ، دوره ها ، 
آموزش های سازمان ITFC  دسترسی داشته باشند.


]]>
اطلاعیه 2020-06-12T08:18:21+01:00 2020-06-12T08:18:21+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/142 کمیته روابط عمومی
]]>
استاژ فنی 2020-06-06T08:32:06+01:00 2020-06-06T08:32:06+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/141 کمیته روابط عمومی
]]>
بیمه مربیان ورزشی 2020-05-14T13:11:19+01:00 2020-05-14T13:11:19+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/139 کمیته روابط عمومی
]]>
اطلاعیه ... 2020-05-14T11:39:11+01:00 2020-05-14T11:39:11+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/138 کمیته روابط عمومی
]]>
اطلاعیه 2020-05-02T04:48:46+01:00 2020-05-02T04:48:46+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/137 کمیته روابط عمومی ]]> اعطای نمایندگی 2020-04-25T10:50:19+01:00 2020-04-25T10:50:19+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/136 کمیته روابط عمومی


]]>
بیمه مربیان 2020-04-13T19:46:44+01:00 2020-04-13T19:46:44+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/135 کمیته روابط عمومی

]]>
جذب نماینده 2020-04-12T07:59:22+01:00 2020-04-12T07:59:22+01:00 tag:http://www.itfcsport.ir/post/134 کمیته روابط عمومی]]>